Orde van verkoop

In de veilingvoorwaarden wordt verstaan onder;

Veilinghouder: Veilinghuis Omnia
Afslager: Degene die namens Veilinghuis Omnia de veiling leidt.
Veiling: De verkoop van roerende zaken in het openbaar.
Kavel: Roerende zak(en) welke onder een nummer worden geveild.
Bod: Door de bieder bij opbod geboden bedrag.
Bieder: Degene die in de veiling een bod uitbrengt.
Koper: Degene die, door de afslager, wordt aangewezen als hoogste bieder.
Hamer / koopprijs: Het bedrag waarvoor het kavel aan de koper is toegewezen, exclusief veiling opgelden en de B.T.W.

Artikel 1
De verkoop geschiedt contant met een opgeld van 25% (incl. alle belastingen). Voor de live veiling via de website van Invaluable en Omnia is het tarief van 30% opgeld van toepassing

Artikel 2
De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen.

Artikel 3
De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van redenen een bod te weigeren.

Artikel 4
Alle kavels worden voetstoots en in de toestand, waarin zij zich op het tijdstip van toewijzing bevinden, verkocht. Getoonde foto’s zijn indicatief en geven geen rechten tot reclame van de koper.

Artikel 5
De veilinghouder zal opdracht van hen, die de verkoop niet kunnen bijwonen, zonder kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten gaat de eerste opdrachtgever voor. Opdrachten zonder limiet worden niet aanvaard.

Artikel 6
De kavels worden ingezet op circa 70% van de laagst aangegeven richtprijs, zoals aangegeven na elk nummer in de catalogus.

Artikel 7
Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de inzet als volgt zal verhogen:

tot € 50,- met € 5,-
van € 50,- tot € 200,- met € 10,-
van € 200,- tot € 500,- met € 25,-
van € 500,- tot € 1000,- met € 50,-
van € 1000,- tot € 2000,- met € 100,-
van € 2000,- tot € 4000,- met € 200,-
Vanaf € 4000,- met € 500,-

Artikel 8
De betaling dient te geschieden contant na afloop van de veiling, tenzij anders met de veilinghouder is overeengekomen. De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper. Bij gebreke van betaling is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende mogelijkheden:

zijn vordering ter incasso uit handen geven, de daarbij gemaakte kosten zullen voor rekening van de koper zijn;
niet betaalde kavels zullen weer ter veiling komen, waarbij een lagere opbrengst voor rekening van de in gebreke gebleven koper is.

Artikel 9
Het gekochte dient na de veilingzitting worden afgehaald binnen de daarvoor geldende termijn:

 • Tot 30 minuten na iedere veilingzitting.
 • Woensdag morgen (de dag na de eerste veilingzitting) van 9.30 – 11.30 uur.
 • Donderdag middag  en zaterdagmiddag (de dag na de tweede veilingzitting) van 13.30 – 16.00 uur.
 • Tijdens de veiling worden geen goederen afgegeven.
 • Schriftelijke bieders worden bij aankoop van goederen telefonisch geïnformeerd.
 • Aan kopers die deze termijn overschrijden kan per kalenderdag de somma van € 50,- in rekening worden gebracht voor vervoer en opslagkosten, ongeacht het bedrag der nota.

Artikel 10
Voor zover bovenstaande voorwaarden niet zijn voorzien, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken.

Schriftelijk bieden:
Op deze manier is het mogelijk om te bieden zonder dat u zelf op de veiling aanwezig bent. Door middel van het invullen van een biedopdracht zal de veilingmeester in uw opdracht meebieden tot het maximale bedrag dat u heeft ingevuld op het biedformulier. Natuurlijk zal hij trachten om dit kavel voor een zo laag mogelijke prijs voor de schriftelijke bieder te kopen. Het is dus niet zo dat automatisch het maximale bedrag moet worden betaald! De dag na de laatste veilingzitting informeren wij u over de aankopen. Een schriftelijk biedformulier vindt u op onze site. Indien u op deze manier wilt bieden vergeet dan niet de opdracht te ondertekenen en te faxen naar ons kantoor.

Telefonisch bieden:
Een tweede mogelijkheid om van “uit uw luie stoel” te kunnen bieden is middels een telefonische bieding. Dit werkt gelijk aan een schriftelijke bieding. U vult een biedformulier in met het verzoek tot telefonisch bieden. U wordt dan tijdens de veiling door een van onze medewerkers gebeld op het moment dat het desbetreffende kavel wordt geveild. De medewerker zal u dan tijdens het bieden in de zaal informeren en eventueel in uw opdracht bieden. Telefonisch bieden is alleen mogelijk op artikelen met een richtprijs vanaf € 150,-. Het telefonisch bieden geschiedt volgend de onderstaande regels:

De mogelijkheid om telefonisch te kunnen meebieden is een gratis dienstverlening van veilinghuis Omnia.

 • Zorg ervoor dat uw biedopdracht met uw naam en adresgegevens en eventuele bankgarantie ruim voor de veilingzitting (voor 12.00 uur van de dag van de veiling) in het bezit zijn van het veilinghuis.
 • Door het verstrekken van deze informatie en aan te geven dat u telefonisch wilt meebieden conformeert u zich aan de (algemene) verkoopvoorwaarden van het veilinghuis zoals vermeld op de website: www.veilinghuis-omnia.nl
 • Indien de richtprijs lager is dan € 250,- dient u schriftelijk een garantiebod voor die € 250,- af te geven. Bij een richtprijs vanaf € 500,- dient u een garantiebod op 70% van de onderste richtprijs af te geven.
 • Zorg ervoor dat u goed bereikbaar bent en vermeld het juiste landnummer (liefst in een rustige omgeving). Wij raden een vaste telefoonlijn aan. Een mobiele verbinding is niet altijd stabiel.
 • Veilinghuis Omnia is niet verantwoordelijk voor het eventueel niet tot stand komen van een (telefonische) verbinding
 • Vermeld duidelijk op welk kavelnummer u wilt bieden en vermeld kort om welk object het gaat (dit om fouten te voorkomen).
 • Één van onze medewerkers zal u bellen ruim voordat uw kavel onder de hamer komt en voor u bieden zolang u dat wenst. De medewerker is echter niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de communicatie of het biedproces.
 • Veilinghuis Omnia, noch haar personeel kunnen op welke wijze dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor enige onachtzaamheid of verzuim inzake een aankoopverzoek (schriftelijk/telefonisch).
 • Eventuele onleesbare nummers, – omschrijvingen en – bedragen zijn voor rekening en risico van de bieder.
 • Omdat er een beperkt aantal telefoonlijnen is, hebben duurdere kavels voorrang.

Voor zowel de schriftelijke als de telefonische biedingen gelden de volgende regels:

 • De schriftelijke koopopdracht wordt alleen geaccepteerd indien deze is ondertekend.
 • Telefonische biedingen zijn mogelijk wanneer het object een richtprijs € 150,- of hoger heeft.
 • Voor schriftelijk of telefonisch bieden op kavels met een richtprijs boven € 10.000 kan om een verklaring van uw bank en een kopie van een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.
 • Betalingen dienen binnen vijf dagen na aankoop te geschieden.
 • De goederen dienen uiterlijk de zaterdag na de laatste zitting, voor 16.00 uur te worden opgehaald vanaf de veilinglocatie !
 • N.B. Aan kopers die deze termijn overschrijden kan per kalenderdag de somma van € 50,- in rekening worden gebracht voor vervoer en opslagkosten, ongeacht het bedrag der nota.
 • De gekochte goederen kunnen voor risico van de ontvanger/koper verzonden worden.