Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Orde van verkoop

Naast de algemene voorwaarden zijn onderstaande bijzondere voorwaarden van toepassing.

In de veilingvoorwaarden wordt verstaan onder;
Veilinghouder: Veilinghuis Omnia
Afslager: Degene die namens Veilinghuis OMNIA de veiling leidt.
Veiling: De verkoop van roerende zaken in het openbaar.
Kavel: Roerende zak(en) welke onder een nummer worden geveild.
Bod: Door de bieder bij opbod geboden bedrag.
Bieder: Degene die in de veiling een bod uitbrengt.
Koper:  Degene die zich heeft geregistreerd bij het veilinghuis en door de afslager wordt aangewezen als hoogste bieder.
Hamer/ koopprijs:  Het bedrag waarvoor het kavel aan de koper is toegewezen, exclusief opgelden.  

1. De verkoop geschiedt à contant met een opgeld van 28% (incl. alle belastingen).

 • Het bieden via het internetsysteem van veilinghuis Omnia is een service waarvoor 3% extra opgelden worden berekend.
 • Het bieden via een internationaal internetsysteem (zoals Lot-tissimo) is een service waarvoor 3% extra opgelden worden berekend.

2. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen.  Indien een koper een bod heeft uitgebracht kan deze niet meer worden ingetrokken. Een bod is dus onherroepelijk. Er bestaan geen mogelijkheden om kosteloos van de koop af te zien.

3. De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van redenen een bod te weigeren.

4.Informatie kavels/onderzoeksplicht: Alle kavels worden voetstoots en in de toestand, waarin zij zich op het tijdstip van toewijzing bevinden, verkocht. Het risico gaat over op de koper zodra de goederen zijn toegewezen aan de koper.
Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.

 • De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
 • De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. Dit geldt tevens voor vermelde afmetingen en beschadigingen.
 • De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
 • Na toewijzing is de koper verantwoordelijk voor het gekochte voorwerp. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welke na toewijzing optreedt. Eveneens is de veilinghouder nimmer aansprakelijk voor zoekraken of schade door verzending. Na toewijzing zijn de gekochte voorwerpen ook niet meer door Veilinghuis Omnia verzekerd.

5. De veilinghouder zal opdracht van hen, die de verkoop niet kunnen bijwonen, zonder kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten gaat de eerste opdrachtgever voor. Opdrachten zonder limiet worden niet aanvaard. Het verwerken van de biedingen zijn een service van veilinghuis Omnia. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

 • Bieders dienen een schriftelijke bieding tijdig genoeg voor de aanvang van de veiling te zijn ontvangen. Voor het online biedsysteem geldt een sluitingstermijn van 15.00 uur van de betreffende veilingzitting. De veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.
 • De bieders die de verkoop niet kunnen bijwonen worden schriftelijk per mail geïnformeerd op het moment dat een succesvolle aankoop is geschiedt.

6. Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de richtprijs in de catalogus heeft gemeld.

 • De kavels worden ingezet op de inzetprijs, circa 70% van de laagst aangegeven richtprijs, zoals aangegeven in de catalogus.
 • Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de inzet als volgt zal verhogen:
    tot € 50,- met € 5,-;
  van € 50,- tot € 200,-; met € 10,-;
  van € 200,- tot € 500,- met € 25,-;
  van € 500,- tot € 1.000,- met € 50,-;
  van € 1000,- tot € 2000,- met € 100,-;
  van € 2000,- tot € 4000,- met € 200,-;
  Vanaf € 4000,00   met € 500,-


7. In alle gevallen hebben verkopers het recht van niet-gunning. Gunning volgt z.s.m. na sluiting van de veiling, tenzij omstandigheden dit proces vertragen.

8. Factuur en betaling:
Na de sluiting van de veiling (en gunning) ontvangen de kopers een factuur met daarop de totale koopsom.  

 • Veilinghuis Omnia gebruikt uw aankoopfactuur als verificatie. U dient deze mee te nemen bij het afhalen en afrekenen van de goederen.
 • De betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na afloop van de veiling, onder vermelding van koopnummer en de naam van de koper, tenzij anders met de veilinghouder is overeengekomen. De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper.
 • De volgende betalingswijzen worden geaccepteerd:
  • Contante of pinbetaling
  • Bankoverschrijving; n.b.; eventuele transfer- of bankvergoedingen zijn voor rekening van de koper.
  • Transfer- of bankvergoedingen zijn voor rekening van de koper. Houdt rekening met mogelijke valutakosten.

Niet tijdige betaling: Bij gebreke van betaling is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende mogelijkheden:

 • Zijn vordering ter incasso uit handen geven, de daarbij gemaakte kosten zullen voor rekening van de koper zijn;
 • Niet betaalde kavels zullen weer ter veiling komen, waarbij een eventuele lagere opbrengst voor rekening van de in gebreke gebleven koper is.

9. Ophaaltermijn: het gekochte dient na de veilingzitting worden afgehaald binnen de daarvoor geldende termijn en adres vermeld op de website en in de catalogus

 • Tot 30 minuten na iedere veilingzitting.
 • Woensdag morgen van 9.30 – 11.30 uur.
 • Donderdag middag van 13.30 – 16.00 uur.
 • Zaterdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.

Tijdens de veiling worden geen goederen afgegeven.

Schriftelijke bieders worden bij aankoop van goederen per mail of telefonisch geïnformeerd.
Alle goederen dienen uiterlijk zaterdag 16.00 uur te zijn afgehaald !
Aan kopers die deze termijn overschrijden kan per kalenderdag de somma van € 50 in rekening worden gebracht voor vervoer en opslagkosten, ongeacht het bedrag van de factuur.
De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen binnen vijf werkdagen na de veiling (behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven).
Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.
Het eigendomsrecht vervalt indien de koper na 2 maanden het gekochte nog niet heeft afgehaald, ongeacht of het verschuldigde aankoopbedrag is voldaan, tenzij met de veilinghouder anders is overeengekomen.

10. Verzending: Het verzenden van aangekochte goederen is een service die onder voorwaarden word aangeboden.
Verzending van aangekochte kavels is voor risico en rekening van de koper, en geschiedt na volledige betaling van de factuur voor aankoop en verzending (materialen, porto). De verzending geschiedt aangetekend en inclusief verzekering. Reclame voor vermissing of beschadiging bij het veilinghuis is niet mogelijk!
Bij kavels of goederen waarbij in de catalogus de vermelding ‘beschadigd, schilfers of enig andere gebreken zijn omschreven’, kan onder geen voorwaarde een beroep op schade worden gedaan.
Het verpakken van de goederen geschiedt op een zo gedegen mogelijke wijze. Echter er kan onder geen voorwaarde aanspraak gemaakt worden op de wijze van verpakken, tenzij grove nalatigheid kan worden verweten.
Vergoeding is alleen mogelijk bij vermissing van het pakket of schade door vervoer van de verzendmaatschappij.
Voordat wij verzenden verzoeken wij u via de mail het te gebruiken juiste verzendadres toe te zenden. Het veilinghuis is onder geen voorwaarde aansprakelijk bij verzending aan een niet juist adres.
Eventueel aangekochte goederen worden slechts naar één adres van de koper toegezonden (zie artikel 2).
De koper dient bekent te zijn met eventueel beperkende invoer voorwaarden van het betreffende land. In diverse landen is het verboden materiaal afkomstig van bedreigde diersoorten zoals bijvoorbeeld, koralen, ivoor en schildpad te importeren. Informatie in deze is te verkrijgen bij de overheid van betreffend land.

11. Gevolgen technische storing.
Een koper/gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord te gaan met de bijzondere omstandigheden van een veiling en de daarbij behorende mogelijkheid tot technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen.
Veilinghuis Omnia doet al het mogelijke om uitval van de veilingsite door technische storingen in de hardware of software van de veilingsite te voorkomen of, indien dit niet lukt, de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. Voor storingen van andere aanbieders van (online)dienstverlening met biedmogelijkheden neemt het veilinghuis geen enkele verantwoording aangezien op deze software geen invloed kan worden uitgevoerd.
Aan de gevolgen van een verstoring of vertraging van de veiling, ontstaan door een technische storing of mankement in de hardware of software van de veilingsite, kunnen door de bieders geen rechten worden ontleend ten aanzien van gedane of geplande biedingen.
Wanneer buiten de schuld van Veilinghuis Omnia door een technische storing de veilingsite van Veilinghuis Omnia gedurende de laatste 24 uur van de veiling niet of nauwelijks bereikbaar is, dan behoudt Veilinghuis Omnia zich het recht voor om de veiling te verlengen.

12. Voor zover bovenstaande voorwaarden niet zijn voorzien, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken.

Volgrecht

Het Volgrecht is met ingang van 1 april 2006 ingevoerd en geldt voor:
Originele kunstwerken gemaakt door nog levende kunstenaars of welke na 1942 zijn overleden , die onderdaan of inwoner zijn van een land aangesloten bij de EU of EER of van een land dat een gelijk Volgrecht toekent.
Veilinghuis Omnia zal de wettelijk verplichte Volgrecht-vergoeding verhalen op de koper en zorgdragen voor de financiële afwikkeling. De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf € 3.000,- over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW) en is samengesteld uit de volgende percentages:

> € 3000 ≤ € 50.000 4%
> €50.000 ≤ €200.000 3%
> €200.000 ≤ €350.000 1%
> €350.000 ≤ €500.000 0,5%
> €500.000   0,25%

(met een maximum van €12.500,-)
Voor meer informatie over het volgrecht verwijzen wij U naar Stichting Pictoright:www.pictoright.nl

Wet koop op afstand

De wet koop op afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van de onlineveilingen van veilinghuis Omnia. Het betreft hier een openbare veiling met de service van online bieden. Dit betekent voor de koper dat u, naast de mogelijkheid tot online bieden, in de gelegenheid wordt gesteld om de veiling in persoon bij te wonen op onze veilinglocatie; Albert Plesmanlaan 1-P, 9611 TJ te Kolham.
Om van deze mogelijkheid om in de zaal te bieden gebruik te maken dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting van de betreffende veiling aan te melden op: info@veilinghuis-omnia.nl. Tevens dient u zich voor deze termijn te (laten) registreren als klant. U ontvangt hierna per email een bevestiging en een klantnummer en het tijdstip waarop u aanwezig kunt zijn op de veilinglocatie.

Verkoop van ivoor

Voor de verkoop van ivoor hanteert het veilinghuis de volgende regels:

 • Het veilinghuis is nadrukkelijk tegen de verkoop van illegale ivoren objecten en doet er alles aan om illegale handel van ivoor tegen te gaan. Alle aangeboden objecten zijn aantoonbaar uit de periode voor 3 maart 1947 en vallen onder de toestemming voor verkoop van de Europese wetgeving.
 • Alle door het veilinghuis ter verkoop aangeboden ivoren objecten zijn voorzien van deskundigenverklaring en EU certificaat voor verhandeling binnen de Europese Unie
 • Voor ivoor gelden traceerbeperkingen in overeenstemming met de CITES-regelgeving (zie www.rvo.nl).
 • Klanten dienen zich op de hoogte te stellen van de relevante CITES-voorschriften, voordat ze een bod uitbrengen. 
 • Na de aankoop van een object waarin ivoor is verwerkt is de koper zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van de noodzakelijke documentatie voor de verkoop of export van het object.
 • Voor export buiten de Europese Unie zijn uitgebreide exportvergunningen noodzakelijk. Een koper dient zich hiervan bewust te zijn en zelf zorg te dragen voor de afhandeling hiervan.
 • Het veilinghuis stelt een geanonimiseerd deskundigenrapport en kopie van het EU-certificaat beschikbaar (AVG bescherming). In overleg kan een deskundigenrapport, voor eigen kosten, op de naam van de koper worden geregistreerd.
 • In verband met de kwetsbaarheid van de objecten is verzending voor eigen verantwoording. Hierbij kan het veilinghuis mogelijk adviseren.