Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Inzendvoorwaarden veilinghuis Omnia

1. Iedere inzender wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en met de hierin vermelde voorwaarden van verkoop. Van deze voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

2.    De inzender machtigt VEILINGHUIS OMNIA alle goederen, dan wel enkele stuks te verkopen onder geheel ter haar beoordeling vast te stellen veilingvoorwaarden. De inzender kan in overleg met een taxateur van VEILINGHUIS OMNIA een minimumprijs stellen, doch niet op zijn eigen inzendingen bieden. Eventuele minimumprijzen moeten bij inname aan VEILINGHUIS OMNIA zijn opgegeven en gelden niet, tenzij door haar schriftelijk bevestigd.

3.    Van alle aan VEILINGHUIS OMNIA afgegeven goederen wordt aangenomen dat zij, behoudens andere instructies, voor ongelimiteerde verkoop bestemd zijn, zonder dat een uitdrukkelijke opdracht wordt verstrekt. De ontvangst van goederen verplicht VEILINGHUIS OMNIA niet, deze te verkopen of in veiling te brengen. VEILINGHUIS OMNIA behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, inzendingen te weigeren en blijft ten alle tijde bevoegd van één door haar aanvaarde opdracht tot veilen af te zien en tot het ter veiling niet te gunnen en voor rekening van de inzender ophouden van een goed, indien naar het uitsluitende oordeel van VEILINGHUIS OMNIA geen passend bod wordt uitgebracht, alles zonder tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook verplicht te zijn.

4.  VEILINGHUIS OMNIA behoudt zich het recht voor te bepalen in welke van haar veilingen zij een goed zal verkopen. Indien zij zulks wenselijk of nodig acht, kan VEILINGHUIS OMNIA een goed middels een andere veiling (doen) verkopen, zulks zo mogelijk onder instandhouding van deze voorwaarden. Opslagkosten zullen slechts dan berekend kunnen worden wanneer de goederen niet op een door VEILINGHUIS OMNIA vast te stellen tijdstip in veiling kunnen worden gebracht, doch eerst na uitdrukkelijke opdracht van de inzender tot verkoop kan worden overgegaan.

5.    VEILINGHUIS OMNIA regelt de veilingen geheel naar eigen inzicht. Het opnemen van goederen in een veiling of uitsluiting daarvan, evenals enige  mededelingen  met betrekking tot een goed in de veilingcatalogus of in een brochure van komende verkopingen, staan uitsluitend ter beoordeling van VEILINGHUIS OMNIA, die gerechtigd is deskundigen of autoriteiten te raadplegen zonder met betrekking daartoe enige verantwoordelijkheid te aanvaarden evenmin als met betrekking tot door haar gegeven adviezen betreffende goederen of de verkoop daarvan.
De inzender vrijwaart VEILINGHUIS OMNIA volledig tegen iedere aanspraak met betrekking tot of in verband met goederen welke door VEILINGHUIS OMNIA ten behoeve van de inzender worden verkocht of de verkoop daarvan.

6.    De inzender verklaart ermee in te stemmen, dat VEILINGHUIS OMNIA zich in haar verkoopvoorwaarden bereid heeft verklaard om geveilde goederen tegen gelijktijdige restitutie van koopprijs en opgeld terug te nemen, indien koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van VEILINGHUIS OMNIA bewijst, dat het geveilde dusdanig ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de verkoop bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien, of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Inzender machtigt onherroepelijk VEILINGHUIS OMNIA bij naar het uitsluitend oordeel van VEILINGHUIS OMNIA van toepassing zijn van die omstandigheden de koop ongedaan te maken tegen restitutie van koopprijs en opgeld. Door het ontbinden van de koop geldt het goed of de goederen als onverkocht in de zin van artikel 8 van deze voorwaarden.

7.    VEILINGHUIS OMNIA betaalt aan de inzender de opbrengst van de verkoop verminderd met alle te zijnde laste komende kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, commissie, keurkosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten, mits zij de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op ontbinding van de verkoop is gedaan in de zin van artikel 6 van deze voorwaarden, welke beroep op ontbinding voor VEILINGHUIS OMNIA is erkend, dan wel geen ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 8 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden. Betaling vindt gewoonlijk plaats een maand na de verkoping, hetzij een bericht als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden van de koper is ontvangen of een ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 8 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.
Inzender is ontbonden, de aan inzender betaalde koopsom terug te vorderen alsmede alle overige tengevolge van deze gerechtelijke ontbinding door VEILINGHUIS OMNIA geleden schade, waaronder ook gerechtelijke ontbinding van een verkoop te wijten is aan onjuiste mededelingen of opgaven van inzender of overig aan inzender te wijten handelen of nalaten, een en ander naar het uitsluitend oordeel van VEILINGHUIS OMNIA.

8.    VEILINGHUIS OMNIA is door inzender onherroepelijk gemachtigd onverkochte goederen bij een eerstvolgende veiling opnieuw te verkopen. Tevens is VEILINGHUIS OMNIA door inzender onherroepelijk gemachtigd na verkoop bij overschrijding van de betalingstermijn door de koper, de koop te beschouwen als van rechtswege te zijn ontbonden, met het recht van VEILINGHUIS OMNIA de goederen van deze ontbonden verkoop te beschouwen als onverkochte goederen, die bij een eerstvolgende veiling opnieuw kunnen worden verkocht. Als verkoopprijs op basis waarvan met de inzender zal worden afgerekend in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden, geldt de prijs gerealiseerd in de verkoop in herveiling in de zin van dit artikel. Op de verkoop in herveiling is het gestelde in deze inzendvoorwaarden weer geheel van toepassing. De inzender erkent uitdrukkelijk het recht van VEILINGHUIS OMNIA om naar haar eigen keuze nakoming te vorderen van de koper die een betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot de in dit artikel bedoelde ontbinding van de koop, dan wel eerst nakoming te vorderen van de koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding in de zin van dit artikel over te gaan.

9.    De goederen zullen door VEILINGHUIS OMNIA met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Tot op het ogenblik van toewijzing zijn echter alle risico's geheel voor rekening van de inzender. VEILINGHUIS OMNIA is niet aansprakelijk voor enigerlei verlies of beschadiging der goederen, tenzij deze aan opzet of grove schuld van een van haar medewerkers te wijten zou zijn. De inzender is aansprakelijk voor alle schaden veroorzaakt door ingezonden goederen. VEILINGHUIS OMNIA is bevoegd, zonder voorafgaande mededeling aan de inzender, alle verpakkingen en sluitingen te openen en die maatregelen te nemen, welke hem, in verband met het behoud der zaak nuttig voorkomen en de goederen die bewerking(en) te doen ondergaan welke het resultaat ter veiling gunstig zouden beïnvloeden. De in verband met ontsluiting, behoud of bewerking gemaakte kosten zijn voor rekening van de inzender. Goederen kunnen op verzoek van de inzender voor diens rekening worden verzekerd tegen inbraak en andere risico's, zolang zij in haar gebouw of in een onder punt 10 genoemde opslagplaats bevinden. Als verzekerde waarde zal gelden de door VEILINGHUIS OMNIA vastgestelde taxatiewaarde.

10.    VEILINGHUIS OMNIA is gerechtigd maatregelen te treffen voor opslag in een pakhuis van aan haar gezonden of afgegeven goederen.

11.    Goederen welke aan VEILINGHUIS OMNIA zijn gezonden of afgegeven en niet door haar ter verkoop worden bewaard, zullen geheel voor rekening en risico van de afzender aan hem worden teruggezonden.

12.    Het ingebrachte kan na ondertekening van het inzendformulier niet worden teruggetrokken uit de lopende veiling zonder kosten en alleen met toestemming van VEILINGHUIS OMNIA. Een goed kan slechts met instemming van VEILINHUIS OMNIA worden terug verkregen via een schriftelijke koopopdracht met vooraf opgegeven limiet en tegen zowel inbrengkosten als opgelden.

13.    Goederen die om welke reden dan ook niet in veiling genomen zijn / worden, of tijdens de veiling niet zijn verkocht, moeten uiterlijk binnen 14  dagen na de laatste zitting door de inzender worden afgehaald. De inzender heeft de mogelijkheid VEILINGHUIS OMNIA opdracht te geven de tijdens de veiling niet verkochte of de niet in de veiling opgenomen goederen door te verkopen. Dit geschied tegen een kostenpercentage voor de bemiddeling bij de verkoop van 20%.

14.    Indien VEILINGHUIS OMNIA opdracht krijgt een woning totaal te ontruimen en als haar namens derden goederen worden aangeboden behoudt zij zich het recht voor goederen die haar inziens niet geschikt zijn voor de veiling te vernietigen en af te voeren.

15.    Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

 

NB. Voor zover inzendvoorwaarden niet zijn voorzien, gelden de algemene inbrengvoorwaarden van de federatie TMV.