Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Privacyverklaring

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Activiteiten Stad Appingedam (hierna: “SASA”) verwerkt van haar deelnemers. Indien je deelnemer wordt van SASA, of om een andere reden persoonsgegevens aan SASA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te
verwerken.


Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: [SASA, Julianaweg 3, 9901 CN Appingedam, KvK nummer 52798976] De functionaris deelnemersbeheer is bereikbaar via info@sasa-appingedam.nl

2. Welke gegevens verwerkt SASA en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw deelneming worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social
media accounts

2.2 SASA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het deelnemer schap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SASA;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het deelnemersbijdrage, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen. 2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met SASA] en je te informeren over de ontwikkelingen van SASA

E-mail berichtgeving (opt-out):

SASA gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mailinformatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het deelnemer schap van SASA. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Website

Op de website van SASA treft u een aantal links naar andere websites. SASA kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Deelnemers aan de activiteiten van de deelnemers van SASA gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, foto, film en/of video voor promotionele doeleinden van de SASA deelnemers zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

3. Bewaartermijnen

SASA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelnemer schap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SASA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SASA gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de deelnemersadministratie van SASA] kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SASA zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SASA je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze deelnemersadministratie info@sasa-appingedam.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.